ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอมเดิม เป็นโรงเรียนประชาบาล ประเภทนายอำเภอจัดตั้ง โดยความร่วมมือของ “พระครูขาบ ธรรมธิโร”เจ้าอาวาสวัดใหม่เนินพยอมในขณะนั้น เปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2473 โดยอาศัยศาลา การเปรียญของวัดใหม่เนินพยอมเป็นที่ทำการสอนชั่วคราว นายสำเภา  ผลวิชา เป็นครูใหญ่คนแรก  มีนักเรียน 40 คน นักเรียนคนแรกชื่อ เด็กชายเล็ก นามสกุลซื่อสัตย์ ต่อมาในปี พ.ศ.2479 นายกิมหรวน นินนาทนนท์ ครูใหญ่ในขณะนั้น ได้ร่วมกับเจ้าอาวาสใหม่เนินพยอม และราษฎรชาวอ่าวอุดมสร้างอาคารเรียนเอกเทศ โดยทางวัดใหม่เนินพยอม ได้จัดแบ่งที่ดินของวัดของวัดทางทิศตะวันตกด้านติดทะเล จำนวน 1 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา เป็นที่ทำการก่อสร้าง และที่ดินดังกล่าว ก็เป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม จนทุกวันนี้