ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
1. เพลง มาร์ชวัดใหม่
2. เพลง ใต้ต้นพยอม
3. เพลง อำลาอาลัย